• Ma t/m vrij binnen 2 dagen in huis
 • Vanaf €50,- gratis verzending
 • Origineel KAA GENT
Zoek
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Verlanglijst
Je hebt geen producten op je verlanglijst.
Mijn account

Algemene voorwaarden

X-Tend BV /Craft Benelux

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betekent:

 •          ‘Ons’, ‘Wij’ en ‘X-Tend BV /Craft Benelux’: X-Tend BV /Craft Benelux, met zetel gevestigd te Nipkowstraat 1A, 8013 RJ Zwolle, Nederland  met K.v.K. Enschede nummer  08108695;
 •          ‘Klant’, ‘U’: de natuurlijke of rechtspersoon die een account aanmaakt en in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Ons komt te staan;
 •          ‘Consument’: iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, in een contractuele relatie met Ons komt te staan;
 •          ‘Account’: het account dat U dient aan te maken op de Website om gebruik te kunnen maken van de Online Diensten, met inbegrip van alle functionaliteiten van de Webshop en de App;
 •           ‘Webshop’: https://kaagentwebshop.be

 

1. Toepasselijkheid

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer U gebruik maakt van onze Website, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere (online) producten en diensten (“Online Diensten”).

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door:

 •          het selecteren van de optie “aanvaarden” op het scherm bij de registratie van het Account van de Klant;
 •          gebruik te maken van de Online Diensten.

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen X-Tend BV /Craft Benelux en de Klant voor wat betreft de aankoop van producten of diensten via de Online Diensten, de Webshop en/of de App, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

 

2. Bestelling

X-Tend BV /Craft Benelux zal pas gebonden zijn en een overeenkomst met Ons komt pas tot stand nadat uw online bestelling voor producten of diensten door X-Tend BV /Craft Benelux schriftelijk werd bevestigd en aanvaard.

Door een bestelling te plaatsen via de Online Diensten gaat U uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden zoals deze op het ogenblik van het plaatsen van uw bestelling door X-Tend BV /Craft Benelux gepubliceerd en geldig zijn en, voor wat de Webshop betreft, met de eventuele algemene voorwaarden van derde partijen waarmee X-Tend BV /Craft Benelux samenwerkt. Deze Algemene Voorwaarden staan ter beschikking via de Online Diensten en kunnen door gebruikers worden opgeslagen en bewaard.

Nadat U uw bestelling geplaatst hebt en deze door X-Tend BV /Craft Benelux bevestigd werd, zult U een uitnodiging tot betaling van de prijs (in EUR incl. BTW) van uw bestelling ontvangen, en wordt er een opgave gedaan van de totale door de Klant te betalen prijs.

Na het afronden en na aanvaarding van uw bestelling, wordt deze afgeleverd op het door U aangegeven adres op de door U gekozen leveringswijze. Eventuele bijkomende kosten voor levering zullen aan U worden meegedeeld vóór de afronding van de bestelling.

X-Tend BV /Craft Benelux behoudt zich het recht voor een bestelling al dan niet geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, zonder opgave van motief.

 

3. Betaling

Betaling dient, behoudens daarvan schriftelijk wordt afgeweken, onmiddellijk bij het afronden van een bestelling te geschieden volgens één van de ter beschikking gestelde betalingsmogelijkheden.

Nadat de transactie werd aanvaard, bevestigt X-Tend BV /Craft Benelux de bestelling via e-mail. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. X-Tend BV /Craft Benelux is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de totale verschuldigde prijs op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn aan 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zondere enige ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding en onverminderd de conventionele intrest, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100,00 euro.

X-Tend BV /Craft Benelux behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot aan de volledige betaling van de prijs, interesten, kosten en eventuele schadevergoedingen inbegrepen. Tot zolang is het de Klant uitdrukkelijk verboden om over de producten te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten reeds over op de Klant op het moment van de levering.

 

4. Levering

De Online Diensten en de via de Online Diensten aangeboden producten richten zich voornamelijk op Consumenten in België. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor meer informatie: https://kaagentwebshop.be). Indien de Klant geen Consument is, kunnen bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of worden verklaard.

Na ontvangst van uw betaling zal X-Tend BV /Craft Benelux de door U bestelde producten leveren, behalve indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, Ons ertoe zou verplichten uw bestelling te weigeren of te annuleren of ons zou verbieden de door U bestelde producten aan U af te leveren.

X-Tend BV /Craft Benelux doet haar uiterste best om de producten te leveren (i) op het leveringsadres dat U heeft opgegeven bij uw bestelling en (ii) binnen de opgegeven termijn, die evenwel slechts indicatief is.

De aangegeven termijn is bijgevolg niet bindend en X-Tend BV /Craft Benelux kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enige schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering.

Indien de geplande leveringstermijn door de fout van X-Tend BV /Craft Benelux wordt overschreden, kan de Klant X-Tend BV /Craft Benelux verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien X-Tend BV /Craft Benelux de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Klant gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Consument Klant zal binnen de 30 dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Er geldt echter steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument Klant zijn bestelling aan X-Tend BV /Craft Benelux heeft toegezonden.

U verbindt zich ertoe het product op passende wijze in ontvangst te nemen op de datum en het tijdstip die door X-Tend BV /Craft Benelux redelijkerwijs aan U meegedeeld worden. Wanneer U het bestelde product niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip in ontvangst kunt nemen of kunt komen afhalen, kunnen Wij een kennisgeving voor U achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of de mogelijkheden tot afhaling bij de partner die instaat voor het vervoer. Alle kosten die daaruit voortvloeien zijn ten uwen laste.

 

5. Gebreken/ Risico

U verbindt zich ertoe de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade op het moment van de levering en in ieder geval vooraleer over te gaan tot de ondertekening van het ontvangstbewijs dat U gevraagd kan worden te ondertekenen. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren (indien U dit wordt aangeboden) voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

Alle met het product verbonden risico’s zullen op U overgaan op het moment van de levering, behalve wanneer de levering uitgesteld moet worden omwille van een tekortkoming aan uw verplichtingen, in welk geval het risico op U over zal gaan op de datum dat de levering zou hebben plaatsgevonden indien U niet aan uw verplichtingen was tekortgekomen. Zodra het risico op U is overgegaan, wijst X-Tend BV /Craft Benelux alle aansprakelijkheid af in geval van verlies, vernieling of andere beschadiging van het product.

X-Tend BV /Craft Benelux garandeert op geen enkele manier dat de producten aan uw persoonlijke wensen zullen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald specifiek gebruik of doel.

 

6. Annulering en ontbinding

X-Tend BV /Craft Benelux behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren en een overeenkomst met een Klant te ontbinden indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is of indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, X-Tend BV /Craft Benelux daartoe machtigt of verplicht. De Klant zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en elk bedrag dat reeds werd betaald, zal terugbetaald worden binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling.

 

7. Herroepingsrecht

Onder voorbehoud van specifieke bepalingen en van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft de Consument Klant het recht om aan X-Tend BV /Craft Benelux schriftelijk mee te delen dat hij of zij afziet van iedere aankoop die hij of zij via de Online Diensten gedaan heeft, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of - ingeval hij of zij een dienstenovereenkomst gesloten heeft - binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument Klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan X-Tend BV /Craft Benelux heeft meegedeeld, in de staat waarin de Consument Klant het product heeft ontvangen, te worden geretourneerd aan X-Tend BV /Craft Benelux, met vermelding van zijn of haar bankrekeningnummer.

Indien de Consument Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt X-Tend BV /Craft Benelux binnen veertien (14) dagen na de dag waarop X-Tend BV /Craft Benelux wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument Klant zorg voor terugbetaling van het door de Consument Klant aan X-Tend BV /Craft Benelux betaalde middels hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de Consument Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument Klant instemt met een andere betaalmiddel.

Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. De Klant zal het aangekochte product evenwel slechts mogen hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

X-Tend BV /Craft Benelux is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant kan gebruik maken van het “modelformulier voor herroeping” dat hij of zij kan vinden op de Website.

De Klant kan evenwel geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

 •          wedstrijdtickets en tickets die toegang geven tot een evenement, in het bijzonder niet indien de wedstrijd of het evenement plaatsvindt binnen de termijn waarbinnen het herroepingsrecht geldt;
 •          gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten;
 •          alle andere wettelijk uitgesloten producten, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan X-Tend BV /Craft Benelux zich het recht voor alle bedragen volgend op de herroeping terug te betalen bij retourontvangst van de producten door het Account van de Consument Klant te crediteren met het bedrag van zijn of haar bestelling.

 

8. Specifieke voorwaarden inzake tickets

Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgewisseld, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van de wedstrijd of het evenement, tenzij deze het gevolg is van overmacht.

Voor tickets bestaat er geen herroepingsrecht. Bestelling en/of aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht van X-Tend BV /Craft Benelux onverlet om de toegang tot het stadion te weigeren om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ingeval aan de Klant een stadionverbod werd opgelegd of indien het ticket niet via een officieel verkoopkanaal werd aangekocht).

X-Tend BV /Craft Benelux kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of gevolgen voortvloeiende uit maatregelen betreffende wedstrijden die zijn opgelegd door derden, zoals maatregelen van overheidswege (burgemeester – politiediensten), maatregelen opgelegd door voetbalinstanties en –organen in het kader van de veiligheid en de openbare orde.

De Klant en de houder van het ticket in kwestie zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op de plaatsen waartoe het toegang verleent.

Behoudens de gevallen van wettelijke, objectieve aansprakelijkheid kan X-Tend BV /Craft Benelux niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen in het stadion. De drager van het toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te gedragen naar de regels van het reglement van inwendige orde zoals dit is aangebracht aan de ingang van het stadion en op de daartoe voorziene plaatsen, en de Klant maakt zich hiervoor uitdrukkelijk sterk.

Overeenkomstig de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013, is, onder andere, ten stelligste verboden (i) de “regelmatige” doorverkoop van tickets en (ii) de “occasionele” doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs.

Overtredingen zijn onderworpen aan sancties, waaronder, doch niet beperkt tot, de schorsing of beëindiging van het Account van de betrokken Klant en het ongeldig verklaren van het ticket waardoor de toegang aan de Klant of de houder van het ticket wordt ontzegd.

 

9. Klachten

X-Tend BV /Craft Benelux garandeert dat de producten onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden worden geleverd en dat het product voldoet aan de laatste door de producent gepubliceerde documentatie, zoals die vermeld staan op de Online Diensten of in onze omschrijving van het product op het moment van de bestelling.

In geval van klachten of indien de producten gebreken blijken te vertonen, verbindt de Klant zich ertoe de producten in hun huidige toestand te bewaren en binnen een redelijke termijn terug te bezorgen zodat X-Tend BV /Craft Benelux deze kan inspecteren.

Indien X-Tend BV /Craft Benelux dient te constateren dat het product in kwestie (i) verkeerd werd gebruikt, of (ii)  beschadigd werd door de Klant of een derde of (iii) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het product of die van de producent of (iv) aangetast is door normale slijtage, dan kan X-Tend BV /Craft Benelux naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, te vervangen of U terug te betalen en zullen alle redelijke kosten die gemaakt zijn in het kader van de tussenkomst van X-Tend BV /Craft Benelux doorgerekend worden aan de Klant.

Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de acht dagen na het feit waarop de klacht is gebaseerd aan het licht is gekomen, en dit bij een ter post aangetekend schrijven.

 

10. Beperkte aansprakelijkheid

X-Tend BV /Craft Benelux is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die te vinden is via haar Website, Applicatie en haar andere Online Diensten, en dit overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.

De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Online Diensten is bovendien van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de Klant worden beschouwd.

X-Tend BV /Craft Benelux geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Website en de Online Diensten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website en de Online Diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

De Website en de Online Diensten kunnen links bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. X-Tend BV /Craft Benelux verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

X-Tend BV /Craft Benelux verbindt zich ertoe haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden volgens de redelijkheid en de regels van de kunst uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, rust er op X-Tend BV /Craft Benelux echter slechts een inspanningsverbintenis.

Ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering kan X-Tend BV /Craft Benelux in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) omzetverlies; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van cliënteel; (iv)  reputatieschade of (v) verlies van, schade aan of corruptie van data, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van  X-Tend BV/Craft Benelux bovendien steeds beperkt tot het bedrag van de prijs die door de klant aan X-Tend BV /Craft Benelux werd betaald voor de Online Diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, met een maximum van 250,00 euro per schadegeval.

 

11. Overmacht

X-Tend BV /Craft Benelux is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, en meer bepaald situaties die het X-Tend BV /Craft Benelux onmogelijk maken om haar verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, redelijkerwijze uit te voeren.

Indien een geval van overmacht in hoofde van X-Tend BV /Craft Benelux langer aanhoudt dan 30 dagen, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren.

 

12. Kennisgevingen

Iedere kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan customerservice@kaagentwebshop.be

Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat die werd gepost, als het adres van de ontvanger in België is.

 

13. Diverse bepalingen

Het nalaten of een vertraging bij de uitoefening door de Klant of door X-Tend BV /Craft Benelux van enig recht krachtens deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze Onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden aantasten of wijzigen.

Het is de Klant niet toegestaan enige bestelling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of enig recht of verplichting daaronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van X-Tend BV /Craft Benelux.

Niets in deze algemene voorwaarden kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen U en Ons of als zodanig worden beschouwd.

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen X-Tend BV /Craft Benelux en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

X-Tend BV /Craft Benelux heeft het recht om deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen zullen online gepubliceerd worden. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

 

14. Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy

De bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en van de Privacy Policy maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen hebben de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang. 

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

16. Retourrecht

U heeft 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via kaagent@craftsportswear.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Cookies helpen ons om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze website.
Wijzig instellingen